LĐLĐ tỉnh Bình Dương: Kết nạp 5.776 đoàn viên công đoàn