LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh: Ký Quy chế phối hợp với UBND tỉnh