LĐLĐ tỉnh Bắc Giang: Đẩy mạnh phong trào TDTT trong CNVCLĐ