LĐLĐ tỉnh Bắc Cạn: 700 công đoàn cơ sở đạt vững mạnh