LĐLĐ Tây Ninh: Tổ chức góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Ông Võ Văn Dũng – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tây Ninh chủ trì hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Ông Võ Văn Dũng – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tây Ninh chủ trì hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Ông Võ Văn Dũng – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tây Ninh chủ trì hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Lên top