LĐLĐ Tây Ninh giám sát việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19

Đoàn giám sát làm việc - ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Đoàn giám sát làm việc - ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Đoàn giám sát làm việc - ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Lên top