LĐLĐ Quảng Nam: Hiện có hơn 110.000 đoàn viên Công đoàn