LĐLĐ Quảng Bình: Phối hợp với doanh nghiệp để bảo đảm phúc lợi cho người lao động