LĐLĐ Quảng Bình: Công đoàn khởi kiện vì người lao động