LĐLĐ quận Long Biên (TP. Hà Nội): Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển đoàn viên năm 2016