LĐLĐ Ninh Thuận: Tuyên truyền “Ngày pháp luật” tháng 10 cho cán bộ công đoàn chuyên trách