LĐLĐ Khánh Hòa: Năm 2017 tập trung chăm lo quyền lợi đoàn viên và tổ chức tốt đại hội công đoàn các cấp