LĐLĐ Khánh Hòa ký thỏa thuận hợp tác với Liên hiệp CĐ tỉnh Chămpasack –Lào