LĐLĐ Khánh Hòa: Ký cam kết triển khai biện pháp xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc