LĐLĐ Khánh Hòa: 120 cán bộ tham gia tập huấn công tác công đoàn