LĐLĐ huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình): Thành lập Ban Chấp hành CĐCS Công ty TNHH Hoa Đô 3