LĐLĐ huyện Núi Thành (Quảng Nam): Tăng cường tuyên truyền pháp luật cho người lao động