LĐLĐ huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh): Công bố quyết định thành lập 5 CĐCS và ký kết TƯLĐTT