LĐLĐ Hồng Bàng (Hải Phòng): Phấn đấu hoàn thành vượt các chỉ tiêu năm 2021

PCT LĐLĐ TP.Hải Phòng Hoàng Đình Long trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" của Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng các cá nhân. Ảnh: Mai Dung
PCT LĐLĐ TP.Hải Phòng Hoàng Đình Long trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" của Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng các cá nhân. Ảnh: Mai Dung
PCT LĐLĐ TP.Hải Phòng Hoàng Đình Long trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" của Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng các cá nhân. Ảnh: Mai Dung
Lên top