LĐLĐ Hải Phòng: Tham gia ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc

Hội nghị tham gia ý kiến vào sự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc do LĐLĐ TP.Hải Phòng tổ chức. Ảnh MD
Hội nghị tham gia ý kiến vào sự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc do LĐLĐ TP.Hải Phòng tổ chức. Ảnh MD
Hội nghị tham gia ý kiến vào sự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc do LĐLĐ TP.Hải Phòng tổ chức. Ảnh MD
Lên top