LĐLĐ Hà Tĩnh: Trao hơn 500 triệu hỗ trợ CNVCLĐ bị thiệt hại do lũ lụt