LĐLĐ Hà Tĩnh tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ chuyên trách công đoàn

LĐLĐ Hà Tĩnh tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ công đoàn chuyên trách. Ảnh: CĐ
LĐLĐ Hà Tĩnh tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ công đoàn chuyên trách. Ảnh: CĐ
LĐLĐ Hà Tĩnh tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ công đoàn chuyên trách. Ảnh: CĐ
Lên top