LĐLĐ Hà Tĩnh: Tổ chức hội thảo nâng cao hiệu quả các chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn