​ LĐLĐ Hà Tĩnh: Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kì 2018 - 2023