LĐLĐ Hà Tĩnh phát động hưởng ứng “Ngày Pháp luật Việt Nam”