LĐLĐ Đà Nẵng gặp gỡ, khen thưởng 45 doanh nghiệp nỗ lực chăm lo đời sống công nhân lao động