LĐLĐ Đà Nẵng: 120 cá nhân điển hình là công nhân trực tiếp sản xuất

Lãnh đạo 5 LĐLĐ thành phố trực thuộc TW ký kết giao ước thi đua tại Hội nghị tổng kết Cụm thi đua năm 2019, đây là đòn bẩy thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước được nhân rộng. Ảnh: Tường Minh
Lãnh đạo 5 LĐLĐ thành phố trực thuộc TW ký kết giao ước thi đua tại Hội nghị tổng kết Cụm thi đua năm 2019, đây là đòn bẩy thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước được nhân rộng. Ảnh: Tường Minh
Lãnh đạo 5 LĐLĐ thành phố trực thuộc TW ký kết giao ước thi đua tại Hội nghị tổng kết Cụm thi đua năm 2019, đây là đòn bẩy thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước được nhân rộng. Ảnh: Tường Minh
Lên top