LĐLĐ, công đoàn ở các tỉnh, thành phố tổ chức “Tết Sum vầy”