LĐLĐ Bình Định: Triển khai thu kinh phí công đoàn qua tài khoản ngân hàng