LĐLĐ Bình Định: Hoàn tất chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII