LĐLĐ An Dương (Hải Phòng): Biểu dương 53 lao động giỏi, điển hình tiên tiến

Lãnh đạo LDLĐ huyện An Dương Hải Phòng khen thưởng điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Ảnh MD
Lãnh đạo LDLĐ huyện An Dương Hải Phòng khen thưởng điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Ảnh MD
Lãnh đạo LDLĐ huyện An Dương Hải Phòng khen thưởng điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Ảnh MD
Lên top