Lấy ý kiến xây dựng danh mục vị trí, việc làm trong cơ quan chuyên trách công đoàn các cấp

Hội thảo lấy ý kiến xây dựng danh mục vị trí, việc làm trong cơ quan chuyên trách công đoàn các cấp. Ảnh: TN
Hội thảo lấy ý kiến xây dựng danh mục vị trí, việc làm trong cơ quan chuyên trách công đoàn các cấp. Ảnh: TN
Hội thảo lấy ý kiến xây dựng danh mục vị trí, việc làm trong cơ quan chuyên trách công đoàn các cấp. Ảnh: TN
Lên top