Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi tại Lâm Đồng

Các cán bộ công đoàn tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Lao động sửa đổi.
Các cán bộ công đoàn tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Lao động sửa đổi.
Các cán bộ công đoàn tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Lao động sửa đổi.
Lên top