Huyện Chư Pưh (Gia Lai):

Lấy cải cách hành chính là nhiệm vụ chính trị trọng tâm