Lãnh đạo, nhân viên Nike Việt Nam tham gia ngày lao động vì cộng đồng