Lãnh đạo BHXH Việt Nam dự diễn đàn An sinh xã hội thế giới