Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

PHÓ CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐVN MAI ĐỨC CHÍNH:

Làm việc với Chủ tịch Tổng Công đoàn Nhật Bản