Làm việc ở độ sâu âm 300m

Khai thác than hầm lò ở mỏ Hà Lầm từ mức âm 175 đến âm 300 mét đều áp dụng công nghệ khai thác khấu di động đảm bảo hiệu suất, an toàn.
Khai thác than hầm lò ở mỏ Hà Lầm từ mức âm 175 đến âm 300 mét đều áp dụng công nghệ khai thác khấu di động đảm bảo hiệu suất, an toàn.
Khai thác than hầm lò ở mỏ Hà Lầm từ mức âm 175 đến âm 300 mét đều áp dụng công nghệ khai thác khấu di động đảm bảo hiệu suất, an toàn.
Lên top