Công đoàn Xây dựng Việt Nam:

Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền về tổ chức công đoàn

Các bên ký kết Chương trình phối hợp.
Các bên ký kết Chương trình phối hợp.
Các bên ký kết Chương trình phối hợp.
Lên top