CÔNG ĐOÀN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM:

Ký chương trình phối hợp với Công đoàn Viễn thông Hàn Quốc

Lên top