VỤ CÔNG TY KIMONO JAPAN “TƯỚC ĐOẠT” BHXH VÀ Y TẾ CỦA CÔNG NHÂN:

Không giải quyết dứt điểm, công nhân sẽ nghỉ việc