Không để cán bộ Công đoàn bị trù dập vì bảo vệ quyền lợi NLĐ

Bà Nguyễn Thị Nga - cán bộ nhân sự và là Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH KwangJin Wintec Vietnam tại Bình Dương - bị doanh nghiệp yêu cầu ra ngồi làm việc ngoài trời. 
Ảnh: Nhân vật cung cấp
Bà Nguyễn Thị Nga - cán bộ nhân sự và là Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH KwangJin Wintec Vietnam tại Bình Dương - bị doanh nghiệp yêu cầu ra ngồi làm việc ngoài trời. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Bà Nguyễn Thị Nga - cán bộ nhân sự và là Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH KwangJin Wintec Vietnam tại Bình Dương - bị doanh nghiệp yêu cầu ra ngồi làm việc ngoài trời. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Lên top