CÁC CẤP CÔNG ĐOÀN TỈNH QUẢNG NINH:

Không để 2.274 lao động bị thất nghiệp