THANH HÓA:

Không có biến động về lao động sau tết