ÁP DỤNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG MỚI TỪ 1.1.2017:

Không cắt giảm chế độ của người lao động