Phát triển phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNLĐ khu vực ngoài nhà nước:

“Khó cũng làm vì lao động nữ cần phong trào”