Khảo sát thực địa dự án đầu tư xây dựng Thiết chế Công đoàn tại Cần Thơ