Khánh thành công trình khu sinh hoạt văn hoá thể thao công nhân mỏ