Khánh Hoà: Thành lập Nghiệp đoàn Nghề cá phường Ninh Thủy