Khánh Hòa: Người lao động thắng kiện hơn 335 triệu đồng